Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

cestovnej agentúry OK HOLIDAY s.r.o.

 

1.) Úvod

Prevádzkovateľ tejto stránky cestovná agentúra OK HOLIDAY s.r.o., IČO: 46 848 606, (ďalej len OK HOLIDAY) predáva zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej iba CK) v zmysle Zákona č.281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v platnom znení.

Ponuka zájazdov je zostavovaná a pravidelne aktualizovaná na základe elektronických dát dodávaných cestovnými kanceláriami, ktoré sú organizátormi zájazdov. OK HOLIDAY si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Pre klienta je záväzná cena a ďalšie podmienky uvedené v platne uzavretej Zmluve o obstaraní zájazdu.

Predávané zájazdy sú organizované príslušnou CK v cenách a za podmienok stanovených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len VZP) príslušnej CK.

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy vznikajúce medzi klientom a OK HOLIDAY pri objednaní zájazdu.

 

2.) Uzavretie zmluvy

Objednávka - je vyjadrením predbežného záujmu o konkrétny zájazd zo strany klienta. Možno ju uskutočniť ľubovoľným spôsobom ako napr. vyplnením a odoslaním interaktívneho formulára, odoslaním faxu, telefonicky, elektronickou poštou (ďalej len e-mailom), osobne a pod. Objednávka je platná, ak sa požadovaný zájazd nachádza v ponuke zastúpených CK a ak objednávateľ dostatočne špecifikuje požadovaný zájazd (uvádza najmä destináciu, termín, hotel, strava, doprava, doplnkové služby, meno a priezvisko objednávateľa, počet cestujúcich, ich vek v deň skončenia zájazdu a telefonický alebo faxový kontakt na objednávateľa). Za objednávku sa považuje aj doplnená zmluva o obstaraní zájazdu potvrdená objednávateľom, ak jej nepredchádzal návrh zo strany OK HOLIDAY na uzavretie Zmluvy o obstaraní zájazdu podpísaný OK HOLIDAY. Za novú objednávku sa považuje aj návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu vypracovaný OK HOLIDAY sprístupnený klientovi, ktorý klient zmenil, upravil alebo doplnil, pričom pôvodný návrh zmluvy stráca platnosť bez ohľadu na to, či klient splnil podmienky pre jej uzavretie.

Prijatie objednávky na spracovanie - po obdržaní objednávky a posúdení jej úplnosti OK HOLIDAY neodkladne potvrdí jej príjem na spracovanie spôsobom podľa pokynov klienta. Ak takýto pokyn klient nedal, OK HOLIDAY potvrdzuje príjem objednávky na spracovanie spôsobom akým obdržal objednávku. OK HOLIDAY neplatné objednávky nevybavuje.

Spracovanie objednávky – prijaté objednávky OK HOLIDAY spracúva v pracovnej dobe v nasledovnom poradí: objednávky prijaté interaktívnym formulárom, osobne, e-mailom, faxom, telefonicky v časovom slede v akom boli doručené. Na základe platnej objednávky OK HOLIDAY uskutoční nezáväznú rezerváciu požadovaného zájazdu a oboznámi klienta s možnosťou uzavretia zmluvy o obstaraní zájazdu a s dobou platnosti rezervácie. V prípade nejasnosti objednávky alebo pri existencii inej skutočnosti brániacej rezervácii zájazdu OK HOLIDAY kontaktuje klienta za účelom informovania o možnostiach zrealizovania objednávky. V prípade, že OK HOLIDAY nebude ani pri opakovanej snahe úspešná o kontakt s klientom, bude považovať objednávku za vybavenú.

Uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu – po spracovaní objednávky zašle OK HOLIDAY klientovi emailom písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu a Poistnej zmluvy, dobu platnosti návrhu a Všeobecné zmluvné podmienky (VZP) upravujúce zmluvu o obstaraní zájazdu a Všeobecné poistné podmienky upravujúce Poistnú zmluvu.

Klient nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu alebo Poistnej zmluvy, ktoré mu OK HOLIDAY sprístupnil vo formáte určenom na tlač a musí zachovať jeho stav, ako mu ho vygeneroval objednávkový systém alebo aký obdržal od OK HOLIDAY e-mailom.

Za prijatie návrhu klientom sa považuje písomné doručenie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) a podpísanej Zmluvy o obstaraní zájazdu a vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet OK HOLIDAY alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet OK HOLIDAY alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty klienta. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčasnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany klienta.

V prípade kúpy "na poslednú chvíľu" (odchod do 3 dní po uzavretí Zmluvy o obstaraní zájazdu) resp. zájazdy typu ultra last minute, sa za prijatie návrhu klientom považuje akceptovanie doplnenej (meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia objednávateľa a meno priezvisko a dátum narodenia cestujúcich) Zmluvy o obstaraní zájazdu, vyjadrenie súhlasu s Poistnou zmluvou a zaplatenie požadovanej platby za zájazd vrátane poistenia, a to v čase platnosti návrhu na uzavretie zmluvy. Za zaplatenie čiastky sa považuje pripísanie sumy na účet OK HOLIDAY alebo písomné doručenie hodnoverného dokladu o zadaní neodvolateľného príkazu na úhradu sumy na účet OK HOLIDAY alebo písomné doručenie údajov potrebných na zaťaženie kreditnej karty a úspešná autorizácia platby na ťarchu karty klienta. Akceptácia Poistnej zmluvy je platná iba pri súčasnom prijatí návrhu Zmluvy o obstaraní zájazdu zo strany klienta.

Klient berie na vedomie, že vo výnimočných prípadoch môže nastať aj po podpise zmluvy situácia, že organizátor zájazdu jeho rezerváciu nepotvrdí. V takom prípade sa zmluva od začiatku ruší a klient má nárok na bezodkladné vrátenie finančných prostriedkov, ktoré medzičasom za daný zájazd zaplatil.

 

3.) Klientský servis

OK HOLIDAY zabezpečuje klientovi kompletný servis vo veci zakúpeného zájazdu ako sú zmeny zájazdu, zmeny osobných údajov, odstúpenie od zmluvy, doručenie pokynov k nástupu na zájazd, reklamácie a podobne v zmysle VZP organizujúcej CK.

OK HOLIDAY v rámci klientského servisu komunikuje s klientom písomne spôsobom akým poslala klientovi návrh zmluvy o obstaraní zájazdu. Klient sa v prípade zmeny kontaktu zaväzuje bezodkladne informovať OK HOLIDAY o novom kontakte.

 

4.) Osobné údaje

OK HOLIDAY získava osobné údaje klientov výlučne na základe poverenia zastúpených CK a zastúpenej poisťovne za účelom uzavretia platnej zmluvy a zabezpečenia riadneho plnenia z nej vyplývajúceho pre zmluvné strany. OK HOLIDAY poskytuje získané osobné údaje výlučne organizujúcej CK a poisťovni. OK HOLIDAY používa získané osobné údaje na vedenie účtovnej evidencie v rozsahu meno, priezvisko a adresa objednávateľa po dobu určenú v Zákone o účtovníctve. Po uplynutí tejto lehoty uvedené osobné údaje zlikviduje. Získané osobné údaje nad tento rámec OK HOLIDAY zlikviduje najneskôr do 12 mesiacov od ich získania. Klient zodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť osobných údajov. Odoslaním objednávky klient vyjadruje svoj súhlas so zasielaním emailových ponúk zájazdov, pričom môže kedykoľvek požiadať o ukončenie zasielania takýchto ponúk.

 

5.) Odmietnutie zákazníka

OK HOLIDAY si vyhradzuje právo odmietnuť akékoľvek objednávky či uzatvorenie zmluvy so zákazníkom hlavne v nasledovných prípadoch:
a) zákazník opakovane zasiela neúplné alebo nesprávne vyplnené objednávky,
b) zákazník neuvedie správne kontaktné údaje na svoju osobu;
c) zákazník vo viac ako dvoch po sebe nasledujúcich prípadoch bezdôvodne nezaplatí zálohu alebo celú čiastku za objednaný zájazd, resp. vo viac ako dvoch prípadoch nezašle podpísanú cestovnú zmluvu.

 

6.) Reklamačný poriadok

Reklamácie služieb poskytnutých OK HOLIDAY je možné písomne alebo osobne v prevádzkach OK HOLIDAY, pričom najneskôr do 30 dní bude klientovi zaslané písomné vyjadrenie o spôsobe vybavenia.

Reklamácie na služby poskytnuté v rámci zakúpeného zájazdu sa riadia VZP organizujúcej CK. Spoločnosť OK HOLIDAY s.r.o. nie je oprávnená vybaviť takéto reklamácie a po prijatí od klienta ich postupuje na vybavenie organizujúcej CK.

Reklamácie a nároky ohľadom uzavretej Poistnej zmluvy rieši výlučne príslušná poisťovňa.

 

7.) Platobné informácie

OK HOLIDAY prijíma úhradu ceny zájazdu nasledovnými spôsobmi podľa uváženia klienta:

  • Vkladom hotovosti na bankový účet OK HOLIDAY s.r.o.
  • Zadaním neodvolateľného príkazu na úhradu na účet OK HOLIDAY s.r.o. prostredníctvom elektronického bankovníctva prípadne na pobočke svojej banky (v tomto prípade je potrebné doručiť spolu s osobnými údajmi aj doklad o úhrade)

Identifikačné údaje platby:

  • Variabilný symbol: číslo rezervácie resp. číslo zmluvy o obstaraní zájazdu
  • Konštantný symbol: 0308
  • Príjemca platby/názov účtu: OK HOLIDAY s.r.o.

Bankové spojenie pre platbu:

  • Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu: SK21 0900 0000 0050 3574 8708   (formát platný do 31.01.2016: č.ú. 5035748708/0900)
  • Tatra banka a.s.,                   číslo účtu: SK63 1100 0000 0029 4500 7737   (formát platný do 31.01.2016: č.ú. 2945007737/1100)
  • VÚB a.s.,                                 číslo účtu: SK68 0200 0000 0036 1663 3053   (formát platný do 31.01.2016: č.ú. 3616633053/0200)

 

8.) Cestovné poistenie

Cestovné poistenie možno obstarať iba súčasne so zájazdom. Zájazd možno obstarať aj bez cestovného poistenia. 

 

9.) Cestovné doklady

Každý klient je povinný mať so sebou pri ceste do zahraničia platný cestovný pas prípadne občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý klient je povinný overiť si dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátu, ktoré pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádzajú. Za prípadné odmietnutie vstupu klienta ro príslušnej krajiny nenesie OK HOLIDAY žiadnu zodpovednosť.
Klient berie na vedomie, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť cestovného pasu (zvyčajne vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o platnosť šesť (6) mesiacov. Bližšie informácie je klient povinný získať na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním cesty skontrolovať vízové, bezpečnostné a ďalšie podmienky potrebné pre vstup do krajiny a pobyt v nej, vrátane situácie v destinácii. Klienti inej ako slovenskej štátnej národnosti sú povinní si ešte pred objednaním zájazdu zistiť pasové, vízové a iné formality pre svoj pobyt v príslušnej destinácii, ako aj v krajinách prípadných prestupov či prejazdov.

 

10.) Záverečné ustanovenia

OK HOLIDAY si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia ich zmeny je splnená umiestnením na tejto internetovej stránke.

Hodnotenia (hviezdičky) ubytovacích kapacít majú subjektívny charakter a nemusia sa zhodovať s oficiálnou kategorizáciou ubytovacej kapacity.

Klient zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.